Tags : ده گزنگ

قله دماوند

 ارتفاع ۵۶۷۱ متر به مسیر جنوبی، قبلا (Mun از تهران پلور و از آن جا به رینه می رویم و (از پلی بعد از پلور رد می شویم به نام پل مون از رینه صعود می شد. اما حال چون برای معدنی در نزدیکی رینه جاده کشیده اند می توان از حدود ۵ الی ۶ […]Read More