طریقه پیدا کردن شمال حقیقی توسط دب اکبر ستاره قطبی در شب

 طریقه پیدا کردن شمال حقیقی توسط دب اکبر ستاره قطبی در شب

بعد از پیدا کردن ستاره قطبی توسط دب اکبر یک چوب در روی زمین به طور عمودی می کوبیم و چند متر عقب تر از چوب اول یک چوب دیگر را آنقدر در روی زمین جابه جا می کنیم تا یک خط در امتداد چوب اول و دوم و ستاره قطبی بدست آید، آنگاه چوب دوم را روی زمین می کوبیم و خطی نازک روی زمین رسم می کنیم و آنگاه قطب نما را روی این خط قرار می دهیم به طوریکه درجه صفر به 180 قطب نما روی خط قرار گیرد سپس درجه انحراف قطب نما را حساب می کنیم .
برای پیدا کردن صورت فلکی دب اکبر در آسمان که شبیه آب گردان یا ملاقه می باشد اندازه فاصله A را پنج برابر به صورت مستقیم ادامه می دهیم تا به ستاره پرنوری می رسیم که نام آن ستاره جدی یا ستاره قطبی می باشد. (Polaris)

ستاره قطبی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.