غفلت از گره انتهای طناب و حوادثی که رخ می دهد

 غفلت از گره انتهای طناب و حوادثی که رخ می دهد

ایمنی در برنامه های سنگنوردی را جدی بگیریم:
طی دوره های گذشته بر اثر غفلت حمایتچی در اتصال انتهای طناب به کارگاه، بدن و یا زدن گره در انتهای طناب متاسفانه حوادث ناگورای در برنامه های سنگنوردی، یخ نوردی و غار پیمایی ایجاد شده است.
یکی از مهمترین آموزشهای کوهنوردی نسبت به طناب، اجتناب از رها کردن انتهای طناب بدون زدن گره ترمز (استاپر) و یا بدون اتصال به بدن و کارگاه می باشد. شاید خروج انتهای طناب از ابزار حمایت، بزرگترین غفلت و ناآگاهی حمایتچی است که می تواند خسارت جبران ناپذیری را نصیب هم طناب او نماید.

حوادث گره انتهای طناب

از آنجایی که بیشترین تاکید در دوره های آموزشی، گره انتهای طناب در حالت فرود و یا اتصال دو سرطناب به صعود کننده و حمایتچی در زمان صعود کردن است، اما بیشترین حوادث در حمایت از بالا (قرقره) رخ می دهد، که طی آن بر اثر کوتاه بودن طناب خطر خروج آن از ابزار حمایت موجب سقوط فرد صعود کننده می گردد. در چنین شرایطی لازم است فرد صعود کننده پیش از اقدام به صعود از اتصال انتهای طناب به کارگاه و یا صندلی صعود حمایتچی مطمئن گردد. درغیر اینصورت خود نیز در وقوع حادثه بی تقصیر قلمداد نمی گردد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.