خط الراس خشه چال به سماموس

ارتفاع 3750 متر

جاده پاكوبي كه از درياچه اوان مي آيد و از نيم ساعتي غرب قله ي خشچال رد مي شود( به گزارش خشه چال رجوع
كنيد از سينه كش زير كوه رد مي شود و در واقع وجه غربي كوه را طي مي كند و به شمال كوه مي رسد. سمت شمال
غربي زمين هاي دهات اشكور ديده مي شود. در روبرو (در سمت شمال) دو راه پاكوب هست. راه بالايي به جاي تختي مي
رسد كه آب و چشمه و در بهار برف دارد. از گردنه ي غربي خشه چال تا اينجا حدود 2 ساعت راه است. در سمت شمال
غرب اين جاي هموار كوهي صخره اي هست. جاده را پي مي گيريم و از سمت شمال شرق يالي را قطع مي كنيم و به دره
سبز و خرمي مي رسيم كه بعد از آن هم به دره وسيع ديگري مي رسيم.در بهار بايد از چند برف پر شيب گذشت . هم
چنان با استفاده از جاده راه را ادامه مي دهيم تا به پاي كوهي تقريبا سفيد رنگ مي رسيم كه آن را شاه سفيد كوه مي
گويند. پايين اين كوه ميدان مانندي است بزرگ و فراخ و با شيب كم در طرف مقابل شاه سفيد كوه (تقريبا شمال غرب آن) كوه بزابن  یا بزا کوه در 3500 متری یا شیطان کوه قرار دارد که بسیار تیز و پر شیب است

در ادامه ي راه به چمني مي رسيم كه پر از پيازچه وحشي است و جاده اي كه به ده تُمل می رود و در سمت شمال پيداست. تا اينجا نيز حدود 5 ساعت راه آمده ايم يعني از گردنه ي غربي خشه چال حدود 7 ساعت. راه را ادامه مي دهيم و از تپه اي در سمت شمال بالا مي رويم و در طرف ديگر بعد از يك تراورس به جاده ماشين رو مي رسيم. و كوه گردبن كه دورش صخره اي است مي بينيم. جاده پاكوب از تنگه اي مي گذرد كه سمت چپ (غرب) اين كوه واقع است اين جاده دون در نظر گرفتن پيچ و خم هايش تقريبا مستقيم به طرف شمال مي رود. در سمت راست (شرق) دره ها به طرف منطقه جنت رودبار مي روند. از دور كوهي كه به صورت دماغه اي است كه نوك آن به طرف شرق است ديده مي شود راه بعد از يك گردنه به طرف اين دماغه مي رود. تا نزديك اين دماغه حدود 4/5 ساعت دیگر راه آمده ایم. کمی پايين تر آب هست كه از درون تنگه اي سنگي به پايين مي رود و روي سنگ هاي دو طرف تنگه درخت هايي از خانواده كاج پهن شده است. از سمت چپ دماغه و هم چنان از جاده پاكوب عبور مي كنيم بعد از مدتي به يك سراشيبي مي رسيم كه بسيار سبز و خرم وزيباست ، از طرف ديگر آن جاده پاكوب ادامه دارد . بعد از حدود 2 ساعت راه رفتن به جايي مي رسيم كه خانه هاي لپاسر در پايين دست نزديك ديده مي شود . بعد از لپاسر جاده پاكوب عريض تر و مشخص تر مي شود و با تراورسي بلند به عمق دره باغ دشت مي رود كه بايد ازطرف ديگر اين دره بالا رفت . جاده مستقيم شيبي بسيار تند دارد و به يالي منتهي مي شود كه جز دره جواهر ده است.

از اين جا مي توان به سماموس صعود كرد و يا از بالاي يال و از توي جاده با يك تراورس بزرگ پايين رفت و بعد از حدود 4 ساعت بعد از لپاسر به جواهر ده رسيد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.