قله خشه چال

ارتفاع 3950 متر

از گاراژ حسيني واقع در خيابان سعدي قزوين با خودرو هاي الموت كه همه روزه صبح ها و حدودساعت 2 بعد از ظهر راه
مي رسيم. اينجا راه (Dikin) مي افتند حركت مي كنيم. بعد از عبور از گردنه از شاهرود رد مي شويم و به دهكده ديكين
مي رسيم(قبلا بايد با راننده طي ( Evan يا Ovan ) دو شعبه مي شود كه از سمت چپ مي رويم و به درياچه اوان
كرد يا خودروي دربستي براي رسيدن به درياچه گرفت)

از درياچه، از كنار رود اوان به سمت شمال مي رويم بعد از حدود 2 ساعت به دو پيچ نزديك به هم رودخانه مي رسيم
كه در وسط آن ها جوي ديگري كه از سمت راست(شرق) مي آيد مسير خود را به ارتفاع بيش از دو متر بريده است.تقريبا
بلافاصه بعد از پيچ دوم رودخانه، در سمت چپ جاده پاكوبي هست كه از وجه غربي رودخانه به بالا مي رود تا به يال غربي قله مي رسد. تا اينجا حدود 3ساعت ديگر راه هست و از اينجا تا قله حدود نيم ساعت كه مسير سنگي است. در غرب و شمال غربي كوه دهات اشكور واقعند

راه ديگر اين است كه از درياچه و از كنار رودخانه بالا مي آييم تا در انتهاي دره به يك آبشار مي رسيم. در بالاي آبشار راه پاكوب مشخصي به نزديك قله مي رسد. از يال سمت راست رودخانه هم مي توان بالا رفت. از درياچه تا قله حدود 6 ساعت راه است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.