جانستون

 جانستون

ارتفاع 4000 متر

براي صعود اين قله از تهران سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي خط واحد گرمابدر كه معمولا يك ربع 7صبح حركت مي كنند راه مي افتيم و نزديك گرمابدر سر جاده آب نيك پياده مي شويم. از اين جاده به طرف شمال در مسير رودخانه مي رويم بعد از گذشتن از ده آب نيك به دشت جانستون مي رسيم كه حدود 1ساعت طول مي كشد. بعد از آب نيك راه از سمت راست رودخانه مشخص است. از اين دشت براي صعود جانستون دو مسير وجود دارد

مسیر مستقیم : رو به شمال از دست جانستون يال رو برو را بالا مي رويم كه بعد از مدتي به يالي ديگر مي رسد كه راه مشخص است. اين يال مستقيما به قله مي رود

از دشت جانستون : راه مشخصي به سمت چپ مي رود و بعد از مدتي به راست مي پيچد و از كمركش يك قله كوتاه به روي يالي مي رسد. اين يال مستقيم به قله مي رسد كه در آخر صخره اي است .ازدشت جانستون تا قله حدود 3ساعت راه است

راه برگشت همان راه رفته است

مسیر سوم :نزديكترین راه. از تهران با اتوبوس هاي گرمابدر به دهكده لالون مي رويم. در لالون از كنار رودخانه بالا مي رويم و بعد از رد كردن تنگه ي بالاي لالون (شمال آن) در سمت راست(شرق) جايي هست كه كوه رانش كرده در جنوب (پایین تر از آن)آن دره اي تنگ هست كه راه پاكوبي در سمت راست آن ديده مي شود . وارد دره مي شويم، بعد از حدود 20 دقيقه دره گشاد مي شود و دو راه پاكوب در آن ديده مي شود، يكي درسمت راست كه به شرق و به خط الراس مي رود و ديگري به سمت شمال. اين راه دوم در اواخر دره(شمال دره) به صورت زيكزاك به سمت راست(شمال شرقي) و خط الراس مي رود و از روي خط الراس وارد صخره هاي قله جانستون مي شود. مدت صعود از لالون تا قله حدود 3ساعت و ربع است. در شمال قله جاده پاكوب مشخص و نسبتا عريضي به دره لار مي رود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.