قله هاي :پهنه حصار -چشمه شاهي

قله هاي پهنه حصار ،ارتفاع 3359 متروچشمه شاهي، ارتفاع قله 3350 متر

اين دو قله نسبتا كم ارتفاع در البرز مركزي قرار دارند. براي صعود به آن ها در صورت نداشتن وسيله نقليه بايد از تهران به
واقع در غرب تهران رفت. از ده كَن به دهكده ي سنگان مي رويم. از سنگان در جاده مال رو، مشخصي كه (Can) ده كَن
در امتداد رودخانه و بالا دست آن است به طرف شمال غرب مي رويم.كه بعد از عبور از كنار امامزاده اي در نيم ساعتي
سنگان به كنار رودخانه مي رود. بعد از نيم ساعت ديگر از رودخانه رد مي شويم و به طرف چپ مي پيچيم و باز از جاده
مشخصي بر روي يك يال بالا مي رويم و بعد از 2 ساعت راه از سنگان به آبشاري بلند مي رسيم كه آبشار پهنه حصار مي
گويند و در وايل بهار يخ زير آن به صورت كله قندي زيباست. سپس از سمت ذاست آبشار از صخرهاي بالا مي رويم و به
بالا ي آبشار مي رسيم. بعد از سمت چپ رودخانه بالاي آبشار بالا مي رويم و حدود 2 ساعت بعد از آبشار به قله چشمه
شاهي و بعد از حدود 20 دقيقه به قله پهنه حصار مي رسيم

هم مي گويند- اغلب مسير ها داراي راه مال رو مشخص هستند. (Sar) قله پهنه حصار را پهنه سار

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.