پلنگ چال

ارتفاع 3520 متر

ازتجريش با اتوبوس يا ميني بوس به دركه مي رويم و از آنجا بعد از رد شدن از پل رودخانه از جاده مشخصي به طرف
شمال مي رويم ، بعد از حدود 2 ساعت به پناهگاه مي رسيم. از پناهگاه همچنان به طرف شمال مي رويم و بعد از حدود 3
ساعت ديگر به قله مي رسيم. راه برگشت همان راه رفت است

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.