قله پرسون يا سر سياه غار

ارتفاع 3200 متر

 از تهران و از سه راه تهران پارس با خودرو هاي افجه حرکت می کنیم .( اتوبوس واحد و ميني بوس دارد) و در افجه پياده
مي شويم و به طرف شمال شرق حركت مي كنيم تا به رودخانه اي كه سمت راست يا مشرق ما هست مي رسيم از
رودخانه عبور مي كنيم و از جاده مال رو مشخصي بالا مي رويم و از چند مزرعه و باغ رد مي شويم تا به محوطه وسيع و
تختي به نام دشت هويج مي رسيم كه پاي قله ريزان است و شمال ده افجه. از اين محل جاده مال رو مشخصي به سمت
شرق به گردنه افجه وشمي رسد. واز گردنه تا قله در شمال شرقي كمتر از نيم ساعت است .از افجه تا دشت هويج حدود 2 ساعت و از دشت هويج تا قله هم حدود 2 ساعت راه هست. راه بازگشت همان راه رفت است

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.