آسمان كوه درلار

توجه : در لار 2قله را آسمان كوه مي گويند.اولي روبروي دره يونيزار است و دومي همين قله كه شرح مي دهيم

مسیر اول

از تهران به پلور در جاده ي تهران – آمل مي رويم. و از آن جا از جاده سد لار بعد از گذشتن از نگهباني سد،از جاده خاكي که ابتدای آن پردست انداز است به داخل دره لار مي رويم. اين جاده از رودخانه دليچاي مي گذرد كه پل دارد و به رودخانه ي سفيد آب مي رسد كه پل ندارد و در فصل بهار فقط خودرو هاي قوي شاسي بلند مي توانند از آن بگذرند
مي رسد كه كمي جلوتر از آن چند ( Gozal dareh) بعد از اين رودخانه جاده ادامه دارد و به جايي به نام گزل دره
ساختمان هست. در گزل دره چشمه آبي هست و يك ساختمان كه مخروبه شده. بعد از گزل دره به رودخانه ي الرم
مي رسيم . بهتر است از آن عبور كنيم و از جاده ي مال رو بغل آن كه به شمال مي رود بالا برويم تا به دره ي (Alarm)
الرم برسيم. اين فاصله 1 ساعت طول مي كشد – دره الرم بين سه كوه واقع است. كوهي كه در شمال غرب است را آسمان كوه مي گويند. قله ي آسمان كوه سنگي و تيز است و از مناطق دور پيدا و مشخص است. در جنوب آن كوهي كوچكتري هست و در شرق آن كوهي صخره اي و تيز و ليكن نسبتا كوتاه – ازبين اين دو كوه رودخانه ي الرم جاريست

براي صعود آسمان كوه مي توان در سمت غرب به گردنه ي بين آسمان كوه و كوه جنوبي آن رفت و بعد به سمت شمال صعودكرد و به خط الراس رسيد كه از الرم تا آنجا دو ساعت و ربع طول مي كشد . از خط الراس تا قله ي آسمان كوه هم حدود يك ساعت راه است . همچنين مي توان از جايي از سينه كش جنوبي كوه كه مناسب بدانيم صعود كنيم و به خط الراس برسيم

 سمت شمال شرق آسمان كوه ديواره است و ضلع جنوبي آن گرده اي سنگی. از روي اين قله قسمت مهمي از البرز مركزي پيداست

مسیر دوم

 در صورتي كه خودرو در اختيار داشته باشيم مي توان بعد از رد شدن از رود خانه الرم جاده را ادامه مي دهيم و كوه جنوبي آسمان كوه را دور بزنيم و به نزديك گردنه ي غربي آسمان كوه (بين آسمان كوه وكوه جنوبي آن ) برويم .و از آنجا صعود كنيم كه حدود يك ساعت راه نزدديك تر مي شود

مسیر سوم

نرسيده به گزل دره و درشمالشرق آن گردنه ياي است. پايين اين گردنه چند ساختمان هست. از اين گردنه به طرف غرب مي رويم و وارد دره ي الرم مي شويم . از رود خانه ي الرم مي گذريم و همان راه اول را ادامه مي دهيم تا قله

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.