آسمان كوه

ارتفاع 3750 متر (اسبي كالك-قلعه نو)

 مسیر اول : از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي واحد 1ربع به 7 صبح(ساعت ها تغيير مي كند) به طرف گرمابدر مي روند حركت مي كنم. در گرمابدر بايد به وسيله وانت بار از جاده خاكي كه از اين سمت براي دسترسي به شمال كشيده اند حركت كرد. اين جاده ابتدا به گردنه چماقلو مي رود و سپس به طرف دره لار سرازير مي شود. تا اين تاريخ هنوز جاده از تنگه يونيزار كه ابتداي دره لار است رد نشده يعني اين قسمت جاده هنوز درست نشده.پس بايد همين جا از خودرو پياده شد و به داخل دره لار رفتو عرض آن را طي كرد كه مستلزم عبور از آب رودخانه است. طرف راست ما (سمت شمال شرق) يال قله آسمان كوه به پيش آسمان كوه به داخل دره پيش آمده مي توان همين يال را كه در بعضي قسمت ها سنگي است پيش گرفت و بالا رفت كه بعد از حدود 3 ساعت به تيغه مانندي كم شيب مي رسد و ار آن جا تا قله با اين كه راه سنگي است اما كم شيب و راحت است و حدود 1 ساعت طول مي كشد. قسمت سمت شمال (چپ) را قلعه نو و قسمت داخل دره سمت راست را اسبي كالك مي گويند

مسیر دوم : از دره سمت چپ يال آسمان كوه به طرف شرق مي رويم. اين دره پايين تر از دره آب سفيد است كه آبشار آن از بالا تر از تنگه يونيزار و بعد از آن ديده مي شود و تقريبا موازي با آن است. ما از سمت چپ اين دره بالا مي رويم. جاده بعد از بيش از نيم ساعت راهپيمايي به سمت راست رودخانه مي رود. راه را ادامه مي دهيم تا به گردنه مي رسيم. از كف لار تا اين جا حدود 2 ساعت راه است. از گردنه يا از نزديك ترين آن يال سمت راست را مي گيريم و بالا مي رويم. قله در سمت چپ اين يال است. پس مي توان در نزديكي خط الراس به سمت چپ تراورس كرد. بعد از حدود 1 ساعت و ربع از گردنه به قله مي رسشيم. انتهاي راه سنگي است. از روي قله درياچه لار و دماوند و كوه هاي اطراف پيداست. راه دوم راحت تر و نزديك است و بهترين راه صعود اين قله است

مسیر سوم : در صورتي كه وسيله نقليه شخصي مناسب كه بتواند از رودخانه ها رد شود داشته باشيم مي توانيم از پلور واقع در جاده تهران آمل به جاده سمت چپ كه به دره لار مي رود وارد شويم اين راه تا ايستگاه بازرسي كه مي توان گفت اول جاده لار و در دامنه كوه دماوند است آسفالت و بقيه آن خاكي خوب است به استثناي حدود 1كيلومتر بعد از ايستگاه كه تا اين تاريخ جاده اي پر دست انداز و خراب دارد . از اين محل به طرف غرب مي ريم تا در داخل دره لار و در سمت راست به باغي مي رسيم با درخت هاي تبريزي در جلوي آن در تمام طول راه اين تنها باغ است درست در بغل جاده احداث شده از سمت راست(شرق) اين باغ مي توان از داخل دره پهن و خشك بالا رفت تا به آخر دره رسيد و سپس به سمت چپ پيچيده و به قله آسمان كوه رسيد،اواخر راه صخره اي ست. اين راه از دو راه ديگر از جهت راهپيمايي نزديك تر است و حدود 2/5ساعت طول مي كشد ولي راه رسيدن به ابتداي اين راه براي همه مقدور نیست . از تنگه يونيزار تا باغ ذكر شده حدود 2 ساعت و ربع راه است

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.