قله درفك

ارتفاع 2698 متر

قله درفك در شمال رودبار و جنوب سيلهكل است و از كوه هاي جنگلي و بسيار زيباست. بهترين مسير صعود به آن از
رفت )( Tootkabon) طريق ده شير كوه است. براي رسيدن به شير كوه بايد از از رودبار با خودرو كرايه به ده توتكابن
ميني بوس هاي اين ده 2 كيلومتر بالا تراز رودبار و در سمت راست جاده و نزديك قهوه خانه مي ايستد) از توتكابن رد
شده به شير كوه كه در پاي كوه درفك است مي رسيم. از رودبار تا شير كوه كمتر از دو ساعت است ) از شير كوه به سمت
شمال و در كنار لوله آب ده بالا مي رويم كه به منبع آب ده ، بعد به گوسفند سراي لارنه مي رسيم. تا اينجا حدود 3ساعت
راه است كه تماما در جنگل است. از لارنه راه را بر روي يال ادامه مي دهيم. بعد از  1/5 ساعت به محل م درختی می رسیم
و بعد از اينجا شيب تند مي شود و راه مال روي مشخصي دارد و بعد از 1/5 ساعت دیگر به چشمه جیرونی که چند کلبه دارد می رسیم

از اين نقطه به علت ارتفاع منطقه از انبوهي از درختان كاسته مي شود. از اين جا مسير در راه مشخص ادامه مي يابد تا
به محل پهن دژ مي رسد پهن دژ جاي پهني است با چشمه ي آب و دو ديواره ي سنگي. از پهن دژ مسير به سوي شرق
منحرف شده و بعد به روي گردنه اي مي رسد كه قله در قسمت شرق با كاسه وسيع خود مشخص است و قله در انتهاي
كاسه و بالاي آن است و از جيروني تا قله حدود 5 ساعت راه است.

باقرالدین حکیم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.