قله های: آزاد كوه-يخچال- سرماهو- كمان كوه

ارتفاع آزاد كوه 4350 متر، يخچال 4200 متر، سرماهو 4150 مترو كمان كوه 4250 متر

راه هاي صعود :
مسير جنوب غرب : ده وارنگرود – دره وانگروند- دره شير كمر- دشت سوتك – گردنه كمان كوه – دشت كمان كوه- گردن چورن – قله
( نزديك ترين راه) ) (choren) مسير شمال شرق- ده كلاك بالا – گردنه چرِن
دشت كمان كوه – گردنه چرِن – (nesen) مسير شمالي ده نِسِ
هب براي رسيدن وارنگرود از كرج از طريق جاده چالوس به دوراهي ديزين مي رويم و از آنجا به دوراهي وارنگرود و ده
وارنگرود. معمولا از سر جاده ديزين ماشين هاي زيادي كه به ديزين ميروند ممكن است كوهنوردانرا به دوراهي وارنگرود
برسانند. حدود 4 كيلومتر و از دوراهي وارنگرود نيز اگر با خودرو به وارنگرود برويم بهتر است. در غير اين صورت حدود 1
ساعت پياده روي داريم. از ده وارنگرود در كنار رودخانه بالا مي رويم. (راه ابتدا از داخل ده و به سمت شرق است) بعدبه
راهنماي صعود قله هاي بلند ايران 25
طرف چپ رودخانه مي رود. رودخانه در محلي كه ساحل آن بلند است حدود ده دقيقه بعد از انتهاي باغ هاي ده داراي پل
است.در غير اين صورت (در صورتي كه پل را نبينيم ، و يا آن را آب برده باشد) بايد از رودخانه عبور كرد كه در بهار بسيار
پر آب است و احتمال بردن انسان هست.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.