آتشكوه

ارتفاع 3850 متر

اين قله در شمال غربي ده افجه قرار دارد. براي رسيدن به آن از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي واحد مخصوص افجه
حركت مي كنيم و به افجه مي رويم. حدود 100 متر بعد از جايي كه از خودرو پياده مي شويم رودخانه از سمكت چپ
پايين مي آيد. از كنار سمت راست اين رودخانه شروع به بالا رفتن مي كنيم كه بعد از حدود نيم ساعت به سمت راست
مي پيچيم ( اول به طرف غرب مي رفتيم حالا به سمت شمال مي پيچيم) بعد از حدود دو ساعت و عبور از يك منطقه ي
مي گويند  (saka)سنگي به قله ي كوتاهي مي رسيم كه به آن ساكا

از ساكا رد مي شويم و در جهت شمال بعد از دو ساعت ديگر به آتشكوه مي رسيم . ساعت ها را با قدم متوسط نسبتا تند
نوشتم . پس صعود اين قله بين 4 تا 5 ساعت طول مي كشد . راه برگشت همان راه رفتن است. در افجه تا شب براي
برگشت به تهران وسيله ي نقليه است

راه دوم. از افجه در جهت شمال شرق حركت مي كنيم تا در بيرون ده به يك رودخانه كه از شمال ده مي آيد مي رسيم
از كنار رودخانه بالا مي رويم بعد از حدود 20 دقيقه ديگر به يك آسياب به نام بن رود مي رسيم. از اين محل ريزان در
سمت راست (خاور) و آتشكوه در سمت چپ دره (باختر) قرار دارد

 راه را تا نزديك انتهاي دره يعني گردنه بين ريزان وآتش كوه ادامه مي دهيم . تا اينجا حدود 2/5 ساعت راه است وبعد به
چپ مي پيچيم و به قله مي رويم كه تا قله هم حدود 1 ساعت راه است

باقرالدین حکیم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.