خط الراس خشه چال به سماموس

ارتفاع ۳۷۵۰ متر

جاده پاکوبی که از دریاچه اوان می آید و از نیم ساعتی غرب قله ی خشچال رد می شود( به گزارش خشه چال رجوع
کنید از سینه کش زیر کوه رد می شود و در واقع وجه غربی کوه را طی می کند و به شمال کوه می رسد. سمت شمال
غربی زمین های دهات اشکور دیده می شود. در روبرو (در سمت شمال) دو راه پاکوب هست. راه بالایی به جای تختی می
رسد که آب و چشمه و در بهار برف دارد. از گردنه ی غربی خشه چال تا اینجا حدود ۲ ساعت راه است. در سمت شمال
غرب این جای هموار کوهی صخره ای هست. جاده را پی می گیریم و از سمت شمال شرق یالی را قطع می کنیم و به دره
سبز و خرمی می رسیم که بعد از آن هم به دره وسیع دیگری می رسیم.در بهار باید از چند برف پر شیب گذشت . هم
چنان با استفاده از جاده راه را ادامه می دهیم تا به پای کوهی تقریبا سفید رنگ می رسیم که آن را شاه سفید کوه می
گویند. پایین این کوه میدان مانندی است بزرگ و فراخ و با شیب کم در طرف مقابل شاه سفید کوه (تقریبا شمال غرب آن) کوه بزابن  یا بزا کوه در ۳۵۰۰ متری یا شیطان کوه قرار دارد که بسیار تیز و پر شیب است

در ادامه ی راه به چمنی می رسیم که پر از پیازچه وحشی است و جاده ای که به ده تُمل می رود و در سمت شمال پیداست. تا اینجا نیز حدود ۵ ساعت راه آمده ایم یعنی از گردنه ی غربی خشه چال حدود ۷ ساعت. راه را ادامه می دهیم و از تپه ای در سمت شمال بالا می رویم و در طرف دیگر بعد از یک تراورس به جاده ماشین رو می رسیم. و کوه گردبن که دورش صخره ای است می بینیم. جاده پاکوب از تنگه ای می گذرد که سمت چپ (غرب) این کوه واقع است این جاده دون در نظر گرفتن پیچ و خم هایش تقریبا مستقیم به طرف شمال می رود. در سمت راست (شرق) دره ها به طرف منطقه جنت رودبار می روند. از دور کوهی که به صورت دماغه ای است که نوک آن به طرف شرق است دیده می شود راه بعد از یک گردنه به طرف این دماغه می رود. تا نزدیک این دماغه حدود ۴/۵ ساعت دیگر راه آمده ایم. کمی پایین تر آب هست که از درون تنگه ای سنگی به پایین می رود و روی سنگ های دو طرف تنگه درخت هایی از خانواده کاج پهن شده است. از سمت چپ دماغه و هم چنان از جاده پاکوب عبور می کنیم بعد از مدتی به یک سراشیبی می رسیم که بسیار سبز و خرم وزیباست ، از طرف دیگر آن جاده پاکوب ادامه دارد . بعد از حدود ۲ ساعت راه رفتن به جایی می رسیم که خانه های لپاسر در پایین دست نزدیک دیده می شود . بعد از لپاسر جاده پاکوب عریض تر و مشخص تر می شود و با تراورسی بلند به عمق دره باغ دشت می رود که باید ازطرف دیگر این دره بالا رفت . جاده مستقیم شیبی بسیار تند دارد و به یالی منتهی می شود که جز دره جواهر ده است.

از این جا می توان به سماموس صعود کرد و یا از بالای یال و از توی جاده با یک تراورس بزرگ پایین رفت و بعد از حدود ۴ ساعت بعد از لپاسر به جواهر ده رسید.

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.