قله های :پهنه حصار -چشمه شاهی

قله های پهنه حصار ،ارتفاع ۳۳۵۹ متروچشمه شاهی، ارتفاع قله ۳۳۵۰ متر

این دو قله نسبتا کم ارتفاع در البرز مرکزی قرار دارند. برای صعود به آن ها در صورت نداشتن وسیله نقلیه باید از تهران به
واقع در غرب تهران رفت. از ده کَن به دهکده ی سنگان می رویم. از سنگان در جاده مال رو، مشخصی که (Can) ده کَن
در امتداد رودخانه و بالا دست آن است به طرف شمال غرب می رویم.که بعد از عبور از کنار امامزاده ای در نیم ساعتی
سنگان به کنار رودخانه می رود. بعد از نیم ساعت دیگر از رودخانه رد می شویم و به طرف چپ می پیچیم و باز از جاده
مشخصی بر روی یک یال بالا می رویم و بعد از ۲ ساعت راه از سنگان به آبشاری بلند می رسیم که آبشار پهنه حصار می
گویند و در وایل بهار یخ زیر آن به صورت کله قندی زیباست. سپس از سمت ذاست آبشار از صخرهای بالا می رویم و به
بالا ی آبشار می رسیم. بعد از سمت چپ رودخانه بالای آبشار بالا می رویم و حدود ۲ ساعت بعد از آبشار به قله چشمه
شاهی و بعد از حدود ۲۰ دقیقه به قله پهنه حصار می رسیم

هم می گویند- اغلب مسیر ها دارای راه مال رو مشخص هستند. (Sar) قله پهنه حصار را پهنه سار

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.