پلنگ چال

ارتفاع ۳۵۲۰ متر

ازتجریش با اتوبوس یا مینی بوس به درکه می رویم و از آنجا بعد از رد شدن از پل رودخانه از جاده مشخصی به طرف
شمال می رویم ، بعد از حدود ۲ ساعت به پناهگاه می رسیم. از پناهگاه همچنان به طرف شمال می رویم و بعد از حدود ۳
ساعت دیگر به قله می رسیم. راه برگشت همان راه رفت است

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.