قله های: پالون گردن-نرگس – رستم چال

ارتفاع قله پالون گردن ۴۳۰۰ متر،نرگس ۴۲۰۰ متر، رستم چال ۴۰۰۰ متر

از روی قله خلنو در سمت شمال شرقی حرکت می کنیم و بعد از ۲بار بالا و پایین رفتن (یا رد کردن قله های فرعی) به
قله پالون گردن می رسیم . این راه حدود ۲ ساعت طول می کشد . البته در صورت تمایل می توان دو بر آمدگی بین راه را
صعود نکرد و از زیر آن ها رد شد. این دو برآمدگی یا دو قله را از سمت خلنو به پالون گردن میش چال و پالون می گویند.
از پالون گردن از روی خط الراس به سمت شمال می پیچیم و به قله نرگس می رسیم. که خط الراس آن تا قله یخچال در
جنوب آزادکوه ادامه دارد. از زیر خلنوو گردنه بین خلنو و میش چال راه پاکوبی تا قله پالون گردن هست که عبور را بسیار
راحت می کند. از پالون گردن تا نرگس حدود ۱ساعت راه است

در قسمت شرق نرگس با سرازیری اندکی به طرف رستم چال می رویم که در روی خط الراس است و تنها در نزدیکی قله
کمی ارتفاع می گیرد. از نرگس تا رستم چال کمتر از ۱ ساعت وقت می گیرد

برای بازگشت. دو یال فرعی از زیر قلهدارای شیب تندی است و برای فرود چندان مناسب نیست. اما یال سوم در قسمت
و ناحیه می رویم . از ناحیه (Pichdeh) شمال شرقی قله هموار تر است و ما از همین مسیر با صرف ۱ ساعت به پیچده
و از آن جا به اوز رفت که سر راه پل زنگوله به بلده است. (Ouz kala) می توان به اوزکلا
از همین راه هم می توان قلل رستم چال و نرگس و پالون گردن را صعود کرد

راه سوم. برای صعود پالون گردن این است که با خودرو ها ی گرمابدر از سه راه تهران پارس حرکت کنیم و به گرمابدر
برویم که آخر خط است. از ده گرمابدر جاده ادامه دارد که از طریق لار به شمال می رود.
پس با کرایه کردن وانت می توان به گردنه چماقلو و از آنجا بعد از عبور از تنگ یونیزار به دره لار رسید. از نزدیک رودخانه
لار و در سمت غرب و در انتهای دره کوه مخروطی بلندی دیده می شود که همان پالون گردن است. جاده پاکوبی از
سمت راست (شمال) رودخانه لار دارد

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.