قله سرکچال

 قله سرکچال

ارتفاع ۴۱۵۰ متر

قله سرکچال در شرق قله کلون بستک و شمال شرقی ده شمشک واقع است

قله سرکچال

از تهران و از سه راه تهران پارس و یا از اوایل خیابان دماوند برای شمشک خودرو هست که با آن ها حرکت می کنیم و به
شمشک می رسیم. در شمشک در نزدیک محل پیست جاده ماشین رو به سمت غرب می پیچد. ما از همان نزدیکی در جاده مالرویی که به سمت شرق می رود و از ده عبور می کند بالا می رویم . اگر از نزدیک رودخانه عبور کنیم بعد از حدود۱/۵ ساعت به گردنه ای می رسیم که چشمه ای گل آلود دارد و آنجا را گردنه لَجنی می گویند و از این گردنه به سمت چپ یعنی شمال می پیچیم و بالا می رویم که بعد از حدود ۲ ساعت دیگر به پناهگاه لجنی می رسیم و از پناهگاه تا قله حدود ۲ ساعت راه است که ابتدا به خط الراس می رسد و بعد به شرق می پیچد و بعد از رد کردن ۲ قله که آن ها را سرکچال های ۱و ۲ می گویند به قله سوم که قله اصلی است می رسد وبعد از رد کردن ده شمشک می توان از طرف چپ خط القعر دره به طور اریب و آرام آرام بالا رفت تا به پناهگاه رسید. این راه نزدیک تر از راه کنار رودخانه است

راه سوم در زمستان به علت اینکه راه اول پر برف است و خطر بهمن دارد و راه دوم هم از جهت ریزش بهمن خطرناک است بهتر است از پایین پیست سوار یالی شد که در سمت راست است و شرقی و غربی است. در انتهای این یال و در شمال آن گردنه است. کمی پایین می رویم و بعد از رد کردن گردنه سوار یال شمالی می شویم و به پناهگاه و سپس به قله می رویم

صعود قله سرکچال
از تهران با اتوبوس های گرمابدر به لالون می رویم و از لالون از کنار رودخانه بالا میرویم (به طرف شمال) تا به تلخ آب و بعد آبشار می رسیم از لالون تا آبشار حدود ۲ ساعت راه است. از آبشار از راه پاکوب مشخصی مه ابتدا از طرف راست رودخانه می گذردو بعد از حدود ۲۰۰ متر به طرف چپ می رود و دوباره به راست برمی گردد و به خط الراس می رسد بالا می رویم. این راه هم حدود یک ساعت است از خط الراس به طرف چپ (غرب) می رویم و به یال نسبتا پر شیب سرکال می رسیم که با طی آن در زمان تقریبا یک ساعت به قله سرکچال می رسیم.راه برگشت از یکی از راه های صعود است خط الراس کلون بستک به سر کچال . این راه از روی هر دو قله مشخص است و حدود ۳/۵ ساعت طول می کشد.

باقرالدین حکیم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.