قله جانستون

جانستون

ارتفاع 4000 متر برای صعود این قله از تهران سه راه تهران پارس با اتوبوس های خط واحد گرمابدر که …